Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

Elektromobilność w gminach – skąd wziąć środki?

W realizacji ambitnych celów elektromobilności gminy dostaną wsparcie z różnych źródeł. Na konferencji „Innowacyjna gmina” Maciej Lewicki z kancelarii SK&S przypomniał, co będzie najważniejsze dla samorządów w tym obszarze.

   Powrót       15 czerwca 2018       Planowanie przestrzenne   

W ciągu dwóch najbliższych lat(1) po Warszawie ma jeździć 10 463 pojazdów elektrycznych. Ich ładowanie ma odbywać się w 1 304 publicznie dostępnych punktach o normalnej mocy ładowania. Inne miasta mają równie wysoko podniesione progi dostosowywania się do przyjętej ustawy o elektromobilności. Cały ciężar inwestycji nie spada tylko na gminy, bo przykładowo za budowę punków ładowania będą odpowiadali Operatorzy Systemu Dystrybucji (OSD), ale trzeba się liczyć z faktem, że te koszty zostaną przerzucone na plany taryfowe oferowane mieszkańcom.

- Do końca 2019 r. mamy wolną grę rynkową – kto chce ten buduje punkty ładowania – nie ma przymusów administracyjnych. Natomiast jeśli na koniec 2019 roku okaże się, że jesteśmy daleko w tyle z założeniami, gminy będą musiały sporządzić raport w zakresie realizacji celów elektromobilności, opracować plan budowy, przejść konsultacje z mieszkańcami i uzgodnić go z OSD – wszyscy operatorzy na terenie gminy muszą wyrazić zgodę na ten plan – powiedział Maciej Lewicki. Jego zdaniem fakt, że ustawa nie przewiduje terminu zakończenia uzgodnień z OSD, może wpłynąć na opóźnienie całego procesu.

Finansowanie zadań

Pierwsze źródło przewiduje dotację celową dla gmin, ale tylko w zakresie budowy infrastruktury ładowania transportu publicznego i stacji ładowania, które będą wykorzystane przez pojazdy użytkowane przez pracowników urzędów gmin. W tym zakresie dotacja według założeń (nie jest to jeszcze akt prawny(2)), ma wynosić do 1000 zł dla każdego kW mocy zainstalowanej w punkcie ładowania. Dotacje będą przyznawane na wniosek gmin. Wnioski będą oceniane przez służby powołane przez wojewodę, a ostatecznego zatwierdzenia dokona minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem ds. energii.

Drugim źródłem finansowania będzie Fundusz Niskoemisyjnego Transportu – środki z tego funduszu to ponad 4,5 mld zł w perspektywie 10-letniej. Plan finansowy opracuje minister energii, natomiast bieżące zarządzanie funduszem zostało powierzone NFOŚiGW. Ta instytucja będzie prowadziła postępowanie, zawierała umowy i monitorowała wykonanie. Obsługę finansową zapewni BGK. Fundusz Niskoemisyjnego Transportu będzie finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki będą pochodziły z podatku akcyzowego, 15 proc. z wpływu z opłaty emisyjnej oraz środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego.

Tryb przyznania wsparcia

Gmina powinna skierować wniosek do NFOŚ. Finansowanie w pierwszej kolejności będzie przyznawane w trybie konkursowym. Projekty będą ze sobą rywalizowały. Przyznanie wsparcia poza trybem konkursowym będzie ograniczone tylko do wyjątkowych sytuacji, kiedy będziemy mieli do czynienia z absolutnie unikatowym projektem w skali kraju.

Kryteria udzielania wsparcia nie będą się różniły od tych, jakimi NFOŚiGW kierował się do tej pory. Będzie brany pod uwagę potencjał kadrowy i organizacyjny, osiągnięcie efektu ekologicznego, niekaralność członków zarządu (jeśli mówimy o spółce). - Adekwatność i trafność zaplanowanych działań i metod do wspieranych celów. Tu widzę pole do swobodnej interpretacji. Mam nadzieję, że to zostanie doprecyzowane – podkreśla Lewicki.

Parametry finansowania na poszczególne działania

Jako koszty kwalifikowalne wskazane są tylko koszty zakupu nowych pojazdów, które nie będą mogły być sprzedane przez okres pięciu lat i nie będą mogły być wykorzystywane do celów prywatnych. Wnioskodawca będzie mógł ubiegać się o dotację lub pożyczkę preferencyjną. Ustawodawca przewidział także częściowe umorzenie pożyczki. Przewidywane zakończenie okresu dotacji nastąpi w 2027 r.

Dla transportu zbiorowego

Koszty kwalifikowalne dla transportu zbiorowego jeszcze nie zostały jasno sprecyzowane.

- Mówi się o kosztach bezpośrednich związanych z inwestycją. Wydaje się, że możliwości finansowania z tego działania będą szerokie, bo jako przykład wsparcia podawane jest przygotowanie dokumentacji projektowej, zakup gruntów, środków trwałych, oprogramowania – to solidne wsparcie – przewiduje Maciej Lewicki

Próg kosztów kwalifikowalnych został ustalony na poziomie 80 proc. niezależnie od formy wsparcia. Wnioskodawca będzie musiał zapewnić, że projekt przyczyni się do polepszenia efektywności ekonomicznej, ale przygotowując wniosek trzeba mieć na uwadze, że efektywność ekonomiczna będzie rozpatrywana w całym cyklu życia pojazdu w przeliczeniu na jednostkowy koszt dla mieszkańca.

Wsparcie na budowę stacji ładowania będzie przyznawane tylko ogólnodostępnym stacjom ładowania. To ważne rozróżnienie, bo ustawa rozróżnia stacje ogólnodostępne i prywatne.

Strefa Czystego Transportu

Kolejne źródło finansowania to opłaty za wjazd do strefy czystego transportu. Ustawa o elektromobilności w dzisiejszym brzmieniu nie przewiduje pobierania takich opłat, ale w ubiegłym tygodniu sejm przyjął ustawę, która nowelizuje ustawę i wprowadza możliwość opłaty w gminach powyżej 100 tys mieszkańców. Za każdą godzinę parkowania w przedziale czasowym 9-17 kierowca zapłaci 2,5 zł.

Z jakichkolwiek opłat zwolnieni będą właściciele samochodów elektrycznych, wodorowych i mieszkańcy strefy.

Urszula Kaczorowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Krajowe ramy polityki formułują cele i instrumenty wsparcia dla rozwoju rynku i infrastruktury w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego w postaci CNG i LNG stosowanych w transporcie drogowym oraz transporcie wodnym.
http://bip.me.gov.pl/node/26450
2/ Do tego aktu prawnego na razie jest stosunkowo trudno dotrzeć, bo jest to projekt rozporządzenia, który był załączony tylko do druku sejmowego.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wszyscy będziemy elastyczni? O nowych trendach na rynku energii (13 lutego 2024)O sprawiedliwość dla prosumentów i bezpieczeństwo energetyczne dla wszystkich. Głosy z Forum Solar + (09 lutego 2024)Mobilizacja dla nowej mobilności. PSPA publikuje propozycje ws. zrównoważonego transportu (01 lutego 2024)200 tys. zeroemisyjnych samochodów ciężarowych w 2035 r.? PSPA o projekcie nowego programu wsparcia (29 stycznia 2024)MKiŚ pracuje nad założeniami ws. wsparcia zakupu zeroemisyjnych ciężarówek (17 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony