Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.08.2021 02 sierpnia 2021

Będą nowe partnerstwa europejskie

   Powrót       24 lutego 2021       Management   

Komisja Europejska zaproponowała we wtorek ustanowienie 10 nowych partnerstw europejskich między Unią Europejską, państwami członkowskimi lub przemysłem. Celem jest przyspieszenie osiągnięcia zielonej, neutralnej dla klimatu i cyfrowej Europy oraz zwiększenie odporności i konkurencyjności europejskiego przemysłu. UE zapewni finansowanie w wysokości prawie 10 mld euro, które partnerzy uzupełnią o co najmniej równoważną kwotę inwestycji. Oczekuje się, że ten łączny wkład przyczyni się do uruchomienia dodatkowych inwestycji wspierających transformację i wywarcia długoterminowego pozytywnego wpływu na zatrudnienie, środowisko i społeczeństwo.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała: Siła Europy leży w jej zdolności do współpracy. Ma to szczególne znaczenie, gdy chodzi o sprostanie wyzwaniom związanym z transformacją cyfrową. Wyzwania te mają wpływ na nas wszystkich i wykraczają poza granice poszczególnych państw. Podobnie jak zmiana klimatu. Proponowane dziś partnerstwa uruchomią środki, tak abyśmy mogli wspólnie jak najlepiej wykorzystać technologie cyfrowe, zwłaszcza w interesie zielonej transformacji.

Dziesięć partnerstw, z których część opiera się na istniejących wspólnych przedsięwzięciach, to:

  1. Kwestie zdrowotne o wymiarze światowym: Trzeci program partnerstwa pomiędzy Europą a krajami rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych.
  2. Inicjatywa na rzecz innowacji w dziedzinie zdrowia.
  3. Kluczowe technologie cyfrowe: Obejmują one podzespoły elektroniczne, ich projektowanie, produkcję i integrację w układach oraz oprogramowanie, które określa sposób ich działania. Nadrzędnym celem tego partnerstwa jest wspieranie transformacji cyfrowej wszystkich sektorów gospodarczych i społecznych oraz Europejskiego Zielonego Ładu, a także wspieranie badań naukowych i innowacji w kierunku następnej generacji mikroprocesorów. To nowe partnerstwo – wraz z deklaracją w sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej procesorów i technologii półprzewodnikowych, podpisaną przez 20 państw członkowskich, przyszłym sojuszem na rzecz mikroelektroniki oraz ewentualnym nowym ważnym projektem stanowiącym przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, promującym przełomowe innowacje i będącym aktualnie przedmiotem dyskusji państw członkowskich – przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i suwerenności technologicznej Europy.
  4. Partnerstwo europejskie na rzecz ekologicznej Europy opartej na obiegu zamkniętym: Partnerstwo to w znacznym stopniu przyczyni się do realizacji celów klimatycznych UE na 2030 r., torując drogę dla neutralności klimatycznej do 2050 r., a także zwiększy zrównoważony charakter i obieg zamknięty systemów produkcji i konsumpcji, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem. Jego celem jest rozwój i rozszerzenie zrównoważonego środowiskowo wyboru dostawców i przetwarzania biomasy na bioprodukty, a także wspieranie wprowadzania innowacji opartych na biotechnologii na szczeblu regionalnym przy aktywnym udziale podmiotów lokalnych oraz z myślą o odbudowie obszarów wiejskich, regionów przybrzeżnych i peryferyjnych.
  5. Partnerstwo na rzecz czystego wodoru: Partnerstwo to przyspieszy rozwój i wdrożenie europejskiego łańcucha wartości dla czystych technologii wodorowych, przyczyniając się do powstania zrównoważonych, bezemisyjnych i w pełni zintegrowanych systemów energetycznych. Wraz z sojuszem na rzecz czystego wodoru przyczyni się ono do osiągnięcia celów Unii przedstawionych w strategii UE w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu. Skupi się ono na produkcji, dystrybucji i magazynowaniu czystego wodoru oraz na dostawach do sektorów trudnych do dekarbonizacji, takich jak przemysł ciężki i zastosowania w transporcie ciężkim.
  6. Partnerstwo na rzecz ekologicznego lotnictwa: Partnerstwo to umożliwia lotnictwu osiągnięcie neutralności klimatycznej poprzez przyspieszenie opracowywania i wdrażania przełomowych rozwiązań w zakresie badań naukowych i innowacji. Jego celem jest rozwój nowej generacji ultrawydajnych niskoemisyjnych statków powietrznych z nowymi źródłami energii, silnikami i systemami, a także zwiększenie konkurencyjności sektora lotnictwa i zatrudnienia w nim, co będzie miało szczególne znaczenie dla ożywienia gospodarczego.
  7. Wspólne Europejskie Przedsięwzięcie Kolejowe: Partnerstwo to przyspieszy rozwój i wdrażanie innowacyjnych technologii, zwłaszcza technologii cyfrowych i automatyzacji, aby doprowadzić do radykalnej transformacji systemu kolejowego i osiągnąć cele Europejskiego Zielonego Ładu. Przyczyniając się do poprawy konkurencyjności, partnerstwo to będzie wspierać wiodącą pozycję Europy w dziedzinie technologii w sektorze kolejowym.
  8. Europejski system zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR): Inicjatywa ma na celu przyspieszenie transformacji technologicznej zarządzania ruchem lotniczym w Europie, dostosowanie go do ery cyfrowej, uczynienie europejskiej przestrzeni powietrznej najbardziej wydajną i przyjazną dla środowiska przestrzenią powietrzną umożliwiającą loty na świecie oraz wspieranie konkurencyjności i odbudowy europejskiego sektora lotnictwa po kryzysie związanym z koronawirusem.
  9. Partnerstwo na rzecz inteligentnych sieci i usług: Partnerstwo to będzie wspierać suwerenność technologiczną inteligentnych sieci i usług zgodnie z nową strategią przemysłową dla Europy, nową strategią bezpieczeństwa cybernetycznego UE i unijnym zestawem narzędzi na potrzeby cyberbezpieczeństwa sieci 5G. Jego celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz umożliwienie transformacji cyfrowej i ekologicznej, a także wspieranie technologii, które przyczynią się do odbudowy gospodarczej. Umożliwi ono również podmiotom europejskim rozwijanie zdolności technologicznych w zakresie systemów 6G jako podstawy przyszłych usług cyfrowych do 2030 r.
  10. Partnerstwo w dziedzinie metrologii.

Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego, dodał: Inwestując w innowacje, inwestujemy w naszą zdolność do odgrywania wiodącej roli w rozwoju technologicznym i rozwoju zdolności strategicznych. Musimy wykorzystać możliwości wynikające z rozwoju kluczowych technologii, takich jak mikroprocesory czy półprzewodniki, tak aby Europa mogła stać się liderem innowacji cyfrowych w skali globalnej. To nowe wspólne podejście będzie miało zasadnicze znaczenie dla wspierania naszego przemysłu w realizacji cyfrowych i ekologicznych ambicji.

Adina Vălean, komisarz do spraw transportu, powiedziała: Partnerstwa UE będą odgrywać główną rolę w stymulowaniu dwojakiej transformacji – ekologicznej i cyfrowej w sektorze mobilności i transportu. Aby nasze ambicje urzeczywistniły się, musimy rozwijać przełomowe technologie wprowadzające na rynek bezemisyjne statki i samoloty, musimy rozwijać i wdrażać zautomatyzowaną mobilność opartą na sieci i na współpracy oraz musimy umożliwić bardziej efektywne i nowoczesne zarządzanie ruchem.

Dalsze kroki

Wniosek dotyczący rozporządzenia (jednolitego aktu podstawowego) ustanawiającego dziewięć wspólnych przedsięwzięć [na podstawie art. 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)] zostanie przyjęty przez Radę Unii Europejskiej po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komitetem Ekonomiczno-Społecznym. Odrębny wniosek dotyczący partnerstwa w dziedzinie metrologii oparty na art. 185 TFUE zostanie przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

Kontekst

Partnerstwa europejskie to podejścia przewidziane w programie „Horyzont Europa”, nowym programie UE w zakresie badań naukowych i innowacji (2021–2027). Mają one na celu poprawę i przyspieszenie utworzenia i wykorzystywania nowych innowacyjnych rozwiązań w różnych sektorach poprzez mobilizację środków publicznych i prywatnych. Przyczynią się one również do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu i wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej. Partnerstwa są otwarte dla szerokiego grona partnerów publicznych i prywatnych, takich jak przemysł, uniwersytety, organizacje badawcze, podmioty realizujące misję publiczną na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym fundacje i organizacje pozarządowe.

Źródło: KE

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rusza nabór w kolejnych obszarach programu Nowa Energia. Wstępną selekcję przeszły projekty wodorowe (30 lipca 2021)Trwają konsultacje projektu „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” w ramach OOŚ (19 lipca 2021)Optymalizacja pracy turbin – dokąd zmierzamy? (14 lipca 2021)Daleszyce: Nowoczesna oczyszczalnia ścieków oddana do użytku (30 czerwca 2021)Miasto 15-minutowe – analiza wrocławskiego osiedla (09 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony