Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.05.2024 29 maja 2024

Plany adaptacji, ochrona zieleni i wymagania dla paliw biomasowych. MKiŚ przedstawia projekt ustawy

   Powrót       09 kwietnia 2024       Zrównoważony rozwój   

Nadchodzą zmiany w Prawie ochrony środowiska. Resort proponuje rozwiązania takie jak wprowadzenie obowiązkowych planów adaptacji do zmiany klimatu w miastach o liczbie mieszkańców równej lub większej niż 20 tys. osób, uwzględnianie kwestii adaptacyjnych w polityce województw oraz usprawnienie programów antysmogowych.

Wspomniane wyżej przepisy wymieniono w projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, który 8 kwietnia br. pojawił się w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Organem odpowiedzialnym za przedłożenie projektu jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKIŚ), opracowali go natomiast wiceministrowie Krzysztof Bolesta i Urszula Zielińska. – Projekt, wprowadzając zmiany w poszczególnych ustawach, ma na celu wsparcie przedsięwzięć środowiskowych prowadzonych zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym, w szczególności mając na uwadze działania dotyczące adaptacji do zmian klimatu, poprawy jakości powietrza oraz usprawnienia systemu zarządzania emisjami. Ustawa wpisuje się w realizację priorytetów ogłoszonych przez Prezesa Rady Ministrów do realizacji przez Rząd RP w obecnej kadencji – czytamy w informacji o przyczynach i potrzebie planowanych rozwiązań.

Czytaj też: Zielińska: transformacja to nie wygaszanie, ale szansa na rozwój

Adaptacja i ochrona przed nadmierną zabudową

Narzędzia wymienione w projekcie ustawy mają stanowić odpowiedź na takie problemy jak niewielka liczba miast z opracowanymi planami adaptacji do zmian klimatu(1), niedostateczne zainteresowanie tematem przez samorządy wojewódzkie, nieuwzględnianie go w praktyce planowania przestrzennego czy brak regulacji chroniących tereny zielone przed nadmierną zabudową. Autorzy projektu deklarują również wolę usprawnienia dalszego wdrażania programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) takich jak Czyste Powietrze, Ciepłe Mieszkanie i Stop Smog. Chcą także zapobiec „nieadekwatności” terminów przygotowania i przyjęcia uchwał sejmików województw w sprawie aktualizacji programów ochrony powietrza oraz „nieadekwatności” terminów zadań Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Kolejną kwestią naprzeciw której ma wyjść projektowana ustawa jest potrzeba wskazania rodzajów oraz minimalnych wymagań jakościowych dla stałych paliw biomasowych, czyli brykietu i peletu drzewnego.

Miasta i województwa

Projekt ustawy zakłada zobowiązanie miast z liczbą mieszkańców równą lub przekraczającą 20 tys. osób do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA). Wnioski i rekomendacje z opracowanych planów będą musiały być uwzględniane przy sporządzaniu i aktualizacji strategii rozwoju gminy, planów ogólnych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. - Ogólnym efektem wprowadzanych zmian będzie zmniejszenie wrażliwości oraz wzrost odporności miast, a także uniknięcie niekorzystnych skutków zmian klimatu, w tym możliwych strat – przekonują autorzy, pisząc dalej o wzroście powierzchni obszarów zielonych i rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury oraz rozwiązań opartych na przyrodzie, a także o zapobieganiu suszy i powodziom. Samorządy wojewódzkie będą zobowiązane do „tworzenia warunków dla prowadzenia działań na rzecz ochrony klimatu oraz wdrażania działań adaptacyjnych do zmian klimatu”. Aby umożliwić przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko w obszarze dotyczącym analiz klimatycznych, nowa ustawa doprecyzuje przepisy ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Czytaj też: Jak tworzyć rozwiązania oparte na naturze? Rekomendacje EEA

Zgodnie z projektem komponenty klimatyczno-środowiskowe mają być uwzględniane w strategiach rozwoju gmin, województwa i kraju, a w ramach realizacji kamienia milowego KPO(2) Fundusz Rozwoju Regionalnego rozszerzy swoje interwencje na inwestycje w zieloną transformacją miast. Projekt ma wprowadzić również zmiany w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zapewniając udział powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 95% terenów zieleni oraz jej ekstensywną pielęgnację i wegetację naturalną. Zmiany w ustawie o ochronie przyrody będą dotyczyć też zasad funkcjonowania Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Wymagania dla biomasy

Projektowana ustawa ma ułatwić budowę zbiorników bezodpływowych na wody roztopowe i opadowe, od zbiorników o pojemności do 5 m3 nie wymagając zgłoszenia ani decyzji o pozwoleniu na budowę, a od zbiorników o pojemności od 5 do 15 m3 – nie wymagając decyzji o pozwoleniu na budowę. Program „Czyste Powietrze” zostanie wzmocniony poprzez doprecyzowanie obecnych regulacji, w tym doprecyzowanie sposobu ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego. Poprawa jakości powietrza ma odbyć się również dzięki wydłużeniu terminu opracowania przez województwa aktualizacji programów ochrony powietrza z trzech do czterech lat, co w zamierzeniu pozwoli m.in. na realną ocenę efektywności podejmowanych działań. Program „Stop Smog” będzie usprawniony przez dostosowanie go do „obecnych realiów ekonomicznych” i „urealnienie wydatków”, które gminy ponoszą na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację. Racjonalizacja ustawowych zadań KOBiZE oprze się m.in. na wydłużeniu prac nad przygotowywaniem dokumentów i raportów. Zmiany przepisów ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw pozwolą wydać rozporządzenie określające minimalne wymagania jakościowe dla stałych paliw biomasowych; brykietu i peletu drzewnego wykorzystywanego w gospodarstwach domowych oraz instalacjach spalania o mocy cieplnej poniżej 1 MW.

- Rozważano środki interwencji alternatywne do uchwalenia ustawy, finalnie – po przeprowadzeniu szerokich konsultacji roboczych – forma ustawy okazała się formą najbardziej efektywną w odniesieniu do projektowanych zmian – realizującą istotę planowanych rozwiązań – dowiadujemy się z Wykazu prac legislacyjnych i programowych. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to trzeci kwartał 2024 r.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Przypisy

1/ Za Wykazem prac legislacyjnych i programowych RM: „Kwestie związane z adaptacją do zmian klimatu ujęte zostały także w krajowych dokumentach strategicznych tj.: Polityce ekologicznej państwa 2030 – strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, Krajowej Polityce Miejskiej 2030 oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło także proces aktualizacji dokumentu pn. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”.2/ Reforma B.3.4 Ramowe warunki dla inwestycji w zieloną transformację na obszarach miejskich.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ultradźwiękowe inteligentne wodomierze – korzyści dla przedsiębiorstw wodociągowych i konsumentów (27 maja 2024)Dyrektywa CSDD zatwierdzona (27 maja 2024)W elektroenergetyce do 2035 r., w ciepłownictwie – do 2040. Trzeci sektor wzywa do odejścia od gazu (24 maja 2024)Zrównoważony rozwój a kryteria niecenowe w systemie aukcyjnym dla morskiej energetyki wiatrowej (23 maja 2024)Wyzwania sektora PV w Polsce: Jak sprostać rosnącym oczekiwaniom? (22 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony