Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Realizacja gospodarki wodno-ściekowej w Polsce - optyka Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu Senatu RP

   Powrót       04 sierpnia 2021       Woda   

Zastrzeżenia KE w kwestii wdrożenia przez Polskę dyrektywy ściekowej, nowelizacja ustawy „Prawo wodne” i ustalenie odpowiedzialności dostawców za ścieki przemysłowe oraz zatwierdzanie taryf – to newralgiczne tematy, które Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu Senatu RP wymienia w przyjętym we wtorek Stanowisku na temat stanu oraz perspektyw rozwoju sektora gospodarki wodno-ściekowej(1).

Polsce grożą kary finansowe

Komisja wyraża zaniepokojenie faktem, że Komisja Europejska stwierdziła znaczną skalę naruszeń w przedmiocie transpozycji przez Polskę dyrektywy 91/271/EWG (tzw. dyrektywy ściekowej). - Z uzasadnionej opinii wynika, iż niezgodność dotyczy ok. 81 proc. aglomeracji, co w konsekwencji spowodować może nałożenie znacznych kar finansowych - czytamy w stanowisku senackiej komisji. Przytoczono też statystykę, z której wynika, że na podstawie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), który był podstawowym dokumentem wdrożenia ww. dyrektywy w latach 2003-2018, wybudowano w Polsce około 100 tys. km sieci kanalizacyjnej oraz około 400 nowych oczyszczalni ścieków, zmodernizowano również około 1600 oczyszczalni już funkcjonujących. Co prawda przyczyniło się to znacznego wzrostu liczby mieszkańców Polski podłączonych do zbiorczych systemów odbioru ścieków, jednak biorąc pod uwagę stanowisko KE, nie były to działania wystarczające – zauważono.

Czytaj: Stanowisko KE usztywnia się, ale uzyskanie zgodności z dyrektywą ściekową jest możliwe

Ścieki przemysłowe a prawo wodne

Senacka komisja zauważa, że w takcie aktualnie procedowanych zmian ustawy Prawo wodne zostało wyraźnie wskazane niebezpieczeństwo wynikające z wprowadzania do sieci kanalizacyjnej ścieków przemysłowych, które z uwagi na skład spowodują zachwianie procesów biologicznych w oczyszczalniach ścieków, co może skutkować znacznym i długotrwałym skażeniom środowiska.

- Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu Senatu RP uważa zatem, iż powinny zostać rozszerzone obowiązki zawarte w aktach prawnych, w tym w ustawie Prawo wodne, dotyczące dostawców ścieków przemysłowych, którzy prowadzą działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne. Powinny również zostać uwzględnione przepisy ułatwiające realizację obowiązków przedsiębiorstw w zakresie kontroli ścieków przemysłowych – czytamy w stanowisku.

Czytaj: Oczyszczanie barwnych ścieków przemysłowych na niekonwencjonalnych sorbentach

Taryfowy pat w zatwierdzaniu taryf na 3 kolejne lata

Zauważa przy tym, że do zadań własnych gminy należy m.in. zaspokajanie potrzeb ludności w dziedzinie doprowadzania wody i odprowadzania ścieków, a także ich oczyszczania. Zadania te, jak również w głównej mierze realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, powierzona została przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym. W tym celu przedsiębiorstwa muszą mieć zagwarantowane odpowiednie środki finansowe pozyskane z taryf za wodę i ścieki, które od trzech lat na wniosek przedsiębiorstw wod-kan zatwierdza organ regulacyjny, jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Komisja zauważa, że z danych opublikowanych na stronie Wód Polskich wynika, iż do 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) wpłynęło łącznie 2548 wniosków taryfowych od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i gmin, z których na dzień 9 lipca br.:

  • 960 wniosków rozpatrzono pozytywnie,
  • w 798 przypadkach podjęto decyzje odmawiające zatwierdzenia taryf,
  • w 177 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania z przyczyn formalnych,
  • 613 wniosków jest jeszcze procedowanych przez organ regulacyjny.

- Wskazuje to jednoznacznie na przedłużający się proces zatwierdzania trzyletnich taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ze stanowisk prezentowanych przez organ regulacyjny nie wynika także, jakimi ujednoliconymi kryteriami kierowały się regionalne RZGW przy wydawaniu decyzji zarówno zatwierdzających taryfy, jak również w przedmiocie odmowy zatwierdzenia - zauważa senacka komisja.

Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu Senatu RP wnioskuje o podjęcie pilnych działań zmierzających do zakończenia procesu taryfikowania w celu realizacji zadań w gospodarce wodno-ściekowej.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Treść stanowiska tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/10686-stanowisko-komisji-nadzwyczajnej-ds-klimatu-wod-kan.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ponowne przekazanie gminom zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Projekt MI (23 kwietnia 2024)Ożywienie w segmencie biogazowni rolniczych do 500 kW (18 kwietnia 2024)Mikroplastik i patogeny w ściekach będą monitorowane. Nowa dyrektywa u bram (11 kwietnia 2024)Jak minimalizować biogazowe ryzyka inwestycyjne? (08 kwietnia 2024)Biogaz na wyciągnięcie ręki dla sektora wod-kan (03 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony