Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.07.2021 27 lipca 2021

Najnowsze akty prawne: Woda  ⋅  strona 3

Obwieszczenie z dnia 28 maja 2020

M.P 2020 poz. 479 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wysokości stawki opłaty na rok 2021 za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę

Obwieszczenie z dnia 18 maja 2020

Dz. U. 2020 poz. 939 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych

Wyrok z dnia 07 kwietnia 2020

2020/C 147/02 Uzasadnienie Rady: Stanowisko Rady (UE) nr 3/2020 w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody (2020/C 147/02) I.   WPROWADZENIE

Stanowisko z dnia 07 kwietnia 2020

2020/C 147/01 STANOWISKO RADY (UE) NR 3/2020 W PIERWSZYM CZYTANIU z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody Przyjęte przez Radę w dniu 7 kwietnia 2020 r. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2020/C 147/01)

Obwieszczenie z dnia 14 lutego 2020

Dz. U. 2020 poz. 351 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw (...)

Porozumienie z dnia 07 lutego 2020

Dz. U. 2021 poz. 119 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisane w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r.

Obwieszczenie z dnia 28 stycznia 2020

Dz. U. 2020 poz. 310 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne

Rozporządzenie z dnia 20 stycznia 2020

Dz. U. 2020 poz. 144 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi

Rozporządzenie z dnia 09 stycznia 2020

Dz. U. 2020 poz. 68 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu (...)

Zarządzenie z dnia 31 grudnia 2019

Dz. Urz. MGMiŻŚ 2019 poz. 37 ZARZĄDZENIE NR 35 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie likwidacji państwowej jednostki budżetowej Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły